e-Posta Yazdır PDF

Gzkoopla Syle?i...

Fransan?n Paris ?ehrinde dzenlenen uluslararas? optik fuar? Silmo 2012'ye kat?ld???m?zda rastlad???m?z tan?d?k simalardan biri de GzKoop'un Ynetim Kurulu Ba?kan? Sn. Burin Kkren'di.

Biz de haz?r Burin Bey'i yakalam??ken k?sa bir syle?i yapt?k.

silmo_2012_burcin_kucukoren.jpg

Optisyenin Sesi: Gzkoop ynetimi olarak Silmo'ya kat?ld?n?z, bu ziyareti gerekle?tirme amac?n?z neydi?

Evet, Gzkoop ynetimi olarak Silmo 2012 fuar?na kat?ld?k. Bu ziyareti, hem yenilikleri ve moday? takip etmek, hem de yelerimizi bu konularda bilgilendirmek amac?yla Paris'te ki bu fuara kat?ld?k.

Fuarlar?n en k? say?lan Silmo'dan sonra Hong Hong ve Mido'ya da kat?lmay? planlamaktay?z.

yelerimizin, sektrn Dnya Pazar?ndaki geli?iminden ve yeniliklerden haberdar olabilmesi iin fuarlara temsilcilerin kat?l?m?n? gerekli grmekteyiz.

gozkoop silmo fuar

Optisyenin Sesi: Gzkoop'un Ekim ay? itibariyle ye say?s? ka olmu?tur? Hedefleriniz nelerdir?

Gzkoop Ekim 2012 itibariyle 70. yesini kaydetmi?, ma?aza say?s?n? 164? e ?karm??t?r. ye al?m?nda oldu?u gibi her konuda yava? byme felsefemizdir. Ancak bu ?ekilde varl???m?z? koruyaca??m?za inan?yoruz. Gzkoop 2012 y?l? iin hedefledi?i ciroyu 6. ay?n sonunda gemi?tir, gstergeler ise Ekim in sonunda 2 kat?na ula?aca??n? gstermektedir. Bu rakamlara hi bir al?m zorunlulu?u olmadan gelindi?i iin, tm ortaklar?m?za ynetim kurulu ad?na buradan te?ekkr ediyorum.

Optisyenin Sesi: Son olarak sektrdeki meslekta?lar?m?za sylemek istedikleriniz nelerdir?

Bugn gelinen nokta, ileride ticaretin grupla?malara kayaca??n? i?aret etmektedir. Tm meslekta?lar?ma nerim bu birle?melere s?cak bakmalar? ve bunlardan birinde yer almalar?d?r. Byle bir olu?uma girmeye ihtiyac? olmad???n? d?nen arkada?lar?m?z da daha sonra faydalar? grm? bu d?nceleri de?i?mi?tir. Ancak ?unun da alt?n? izmeliyim ki 20-30 yeli gruplar de?il de 100 ve zeri orta?? olan gruplar piyasada kal?c? olabilecek, sz sahibi olabileceklerdir.

Sayg?lar?mla.

Burin KKREN

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete