e-Posta Yazdır PDF

?ktisadi Gvencemiz Kooperatiflerimizdir


Tm sektrlerde yabanc? ve byk sermaye gruplar? kar??s?nda kk sermaye gruplar?n?n hak ve ?karlar?n? kurabilecekleri rgtlenme modeli olarak kooperatif modeli ne ?k?yor. Kooperatiflerin at?s? alt?nda birle?en firmalar bylece sermaye tekellerinin boyunduru?undan kurtulabiliyor.

Trkiye Optik Sektr'nde de yabanc? ve byk sermayeye kar?? kurulmu? kooperatifler bulunuyor. Bu kooperatiflerden biri de Trkiye'nin ilk gzlkler ve optisyenler kooperatifi olan Gzkoop. 2011 y?l?nda kurulan Gzkoop bugn sektrde kurulan di?er kooperatiflerle de i?birli?i ierisinde, a?da? hizmet anlay???yla hareket ederek al??malar?n? srdryor.

Bu al??malara ve kooperatifle?menin nemine ili?kin Gzkoop Ynetim Kurulu Ba?kan? Burin KKREN ile bir syle?i gerekle?tirdik.

Burcin_Kucukoren_Iktisadi_Guvencemiz.jpg

Gzkoop'un kuruldu?u tarih olan 2011 y?l?na dnersek, Gzkoop'un kurulu? nedenlerini anlat?r m?s?n?z?

??in ba??nda iken tek amac?m?z, rnleri sermaye guruplar? gibi ucuza alabilmekti. Bu sayede rekabet edebilecek, agresif kampanyalar kar??s?nda ayakta kalabilecektik. Bugn ise rekabetin ve kazanc?n ok farkl? bir yerde oldu?unu gryoruz. Her yerde tekel maddesi gibi y???lm?? rnlerle karl?l?k olamayaca??n?, ancak farkl?la?makla ba?ar?n?n gelece?ini grdk ve bu yolda ilerliyoruz.

Kooperatiflerin, optisyenlik messeseleri ve tedarikiler iin gelecek gvencesi oldu?unu sylediniz. Bu konuyu biraz aar m?s?n?z?

lkemize yabanc? sermaye guruplar?n?n girdi?ini hepimiz biliyoruz. Bu guruplar henz emekleme dneminde. Ko?maya ba?lad?klar?nda her birinin say?s? 300-500 seviyelerinde olacak. ?u anda tamam? 300 sat?? noktas? civar?ndayken dahi toplam cironun %20'sine sahipler. Yeni gruplar?n da lkemize girece?ini d?nrsek, kap? say?lar? 3000 oldu?unda, bireysel ma?azalara cironun %15'i gibi bir pay kalacakt? san?r?m. "kalacakTI" diyorum nk sermayenin kar??s?nda rekabet edebilecek ve bu oyunu bozabilecek bir yol var, o da kooperatiflerimiz.

Yabanc? sermayenin hakim oldu?u bir pazarda, tedarikilerimizin de bir ya?am alan? bulamayaca?? herkesin malumudur.


?ayet kooperatifler olmasayd? bugn optik sektrnde nas?l bir tablo olurdu?

Bugn tablo ok de?i?medi. K?sa vadede Gzkoop ortaklar?n?n karl?l??? ykseldi diyebilirim. 2014 y?l?nda 20 milyon TL ciroya ula?t?k. Bu ciro ile kooperatifimiz sayesinde 140 orta??m?z?n cebine 2 milyon TL daha fazla kazan girmi? oldu. Yak?n hedefimiz ise, 250 ortak ile 60 milyon ciroyu a?mak.

iktisadi_guvencemiz_kooperatiflerimiz1.jpg

Sorunuza, uzun vadede syleyecek ok ?eyim olurdu; e?er bu iktisadi i?letmeleri kurmasayd?k, gl(farkl?) butik ma?azalar d???nda ayakta kalan messese say?s? ok az olacakt?. ?uanda bu tehlikeyi hissetmeyen ok messese var ama zaman? geldi?inde hepsi hissedecek.

Gzkoop olarak bir ok hedeflerimiz ve projelerimiz var. Her y?l yeni at?l?mlar yap?yoruz. 2013 y?l?nda ereve markam?z "carmen marc'' ile 2014 y?l?nda cam markam?z "Great" ile karl?l???m?z? daha da artt?rd?k. 2015 y?l?nda ise yeni bir dnya markas? ile ortaklar?m?z?n farkl?la?mas?n? srdrece?iz.

Sonu olarak kooperatifler olmasayd? btn bu projeler olmayacakt?, pazardaki pay?m?z da her geen gn klecekti.


Bugn optik sektrnde birok kooperatif faaliyet gsteriyor. Birden fazla kooperatife neden ihtiya duyuluyor?

En belirgin sebebi, tedariki say?s?n?n fazla olmas?. rne?in Gzkoop'un 20 civar?nda tedarikisi var. Halbuki sektrmzde ?oo'n stnde tedarikimiz var.

iktisadi_guvencemiz_kooperatiflerimiz2.jpg

Bir kooperatifin tm tedarikilerle anla?mal? olmas?na imkan yok. ??te bu nedenle farkl? kooperatiflerin, farkl? tedarikilerle anla?ma halinde olmas? gerekiyor.


Kooperatiflerin hem anla?mal? tedarikilerinin markalar?yla, hem de kendi tescilli markalar?yla markala?maya gitmeleri gerekiyor. Bu nedenle de farkl? kooperatifler farkl? markalar? ne ?kararak hem piyasada tatl? bir rekabet ortam? kurmal?, hem de srekli ayn? mallar? yan yana ma?azalara doldurarak, birbirimizle tats?z rekabet ya?amamal?y?z. Bu konuyla ilgili mesaj?m ?u olacak; markalara gvenerek i? yapma zaman? bitmi?tir.

Art?k hizmetinize gvenerek, tketicinin kar??s?na farkl? ?kma dnemi ba?lam??t?r. Farkl?la?may? en kestirmeden elde edece?iniz yerler ise kooperatiflerdir.

Kooperatiflerin birden fazla olma gereklili?inin en nemli sebeplerinden birisi de, optisyenlik messeselerinin oklu?udur. Gzkoop olarak, girdi?imiz her blgeden kooperatifimize belli say?da ortak kabul ediyoruz. Di?er kooperatiflerimizin de s?n?rl? say?da ortak ald?klar?n? biliyorum. Bu nedenle hi bir messeseyi d??arda b?rakmamak ad?na, ileriki dnemlerde kooperatifin dahi yeterli olmayaca??n? d?nyorum.

great.jpg

Neden bir kooperatif tm messeseleri iinde bar?nd?ram?yor?

Hedeflenen, farkl?la?arak tatl? rekabet ya?amak. Aksi halde dnde kalan ortam? tekrar tesis etmi? olursunuz ve olu?um da??lma noktas?na gider. Farkl?la?ma iinde bu olu?umlar?n o?almas? ve glenmesi gerekir. Biz Gzkoop olarak bu d?nceyle, ayn? blgeden bize yap?lan birden fazla mracaatlar?n bir k?sm?n?, samimiyet

ve itenlikle di?er kooperatiflerimize ynlendiriyoruz.

Sektr a?s?ndan kooperatiflerin nemine vurgu yapt?n?z. Peki, yine sektr a?s?ndan sivil toplum rgtlerinin nemine ve al??malar?na ili?kin neler sylemek istersiniz?

Derneklerimizin olu?turdu?u federasyonlar ve konfederasyonumuz, sektrn sivil toplum rgtleridir.

al??malar?na gelince; bunlar? sektrmze aktarmak iin Ege Federasyonu ba?kan?m?z Nuri Gizer'in, "Dernekler ne i?e yarar" ad?nda bir derlemesi, Konfederasyon ynetim kurulu yesi Ramazan zmutlu'nun da "Faaliyetlerimiz" ad?nda bir sunumu var. Bu al??malar? derginizde ve sitenizde yay?nlama imkan?n?z olursa, meslek ad?na faydal? olaca??n? d?nyorum.

Sektr ierisinde yer alan farkl? rgtlenmeler, znde yabanc? sermayeye mi hizmet ediyor?

Neden?


Son gnlerde edindi?im bilgiye gre, baz? rgtlenmeler, zellikle henz optisyenlik okuyan genlerimizi, yar?n dahil olacaklar? konfederasyon at?s?ndan kopararak, kendi rgtlerine kaydetmek abas? iindeler. lkemize optometriyi getirip, genlerimizin de bundan faydalanacaklar? gibi as?ls?z bir vaatte

Gozkoop_Burcin_Kucukoren.jpg

bulunarak aldatmaca i?ler yap?yorlar. zellikle henz ?renci olan genlerimize seslenmek istiyorum, bu szlere itibar etmeyin. En ba?ta kanunumuz byle bir uygulamaya izin vermiyor. Sizin sivil toplum rgtleriniz, konfederasyon at?s? alt?ndaki derneklerimizdir. iktisadi gvenceniz ise, lke ap?nda yay?lma srecinde olan kooperatiflerimizdir.Dergimiz arac?l???yla vermek istedi?iniz bir mesaj?n?z var m??


Buradan tm gzlklere, optisyenlere, ?rencilere, tedariki firmalara ve tm sektr al??anlar?na sesleniyorum; optik kooperatifleri hakk?nda merak etti?iniz ve ?renmek istedi?iniz konular olursa, yorum k?s?mlar?ndan yada mail adresimden ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) sorular?n?z? yazabilirsiniz.

Kooperatiflerimiz hakk?nda bilgi sahibi olmay?p, piyasada kulaktan duyma ?eylerle fikir yrten ki?iler de var.

Kendi menfaatlerini n planda tutarak bu olu?umlara engel olmak isteyen bu ki?ilere de ?unu sylemek istiyorum; e?er tedarikiyseniz, optisyenlik messeselerini koruma alt?na alan kooperatifler olmazsa, yabanc? sermayenin yar?n br gn ba?layaca?? agresif kampanyalar kar??s?nda optisyenlik messeselerini koruyabilecek misiniz? Mmkn de?il! Bu nedenle tedarikilerimize, bu olu?umlar? desteklemelerini neriyorum. Bireysel messeselerin burada glenmeleri tedarikilerimize de fayda olarak geri dnecektir. Aksi halde yar?n rnlerini satacak ma?aza bulamayacaklard?r.

Kaynak:optikmedturkiye.com.tr

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete