e-Posta Yazdır PDF

De?erli Gzkoop Orta??m?z;

Reklamlarda "Uzman" ve "Ma?aza" cezas?


RTK Kas?m 2014 dneminde yap?lan st Kurul Toplant?lar?nda Kanallara Ceza-i i?lem yapt?.

RTK CEZA YA?DIRDI

Konfederasyonumuz taraf?ndan;

1-) 3 Kas?m 2014 "FOX logosu ile yay?n yapmakta olan Huzur Radyo Televizyon A.?. ticari unvanl? medya hizmet sa?lay?c?n?n, 03.11.2014 tarihli yay?nlar? ierisinde, saat 22.53'te ba?layan Reklam Ku?a??'nda Atasun Optik'in iki ayr? reklam? yay?nlanm??t?r. Her iki reklamda da "Atasun Optik, hem uzman hem ekonomik",

2-) 5 Kas?m 2014 tarihlerinde FOX logosu ile yay?n yapmakta olan Huzur Radyo Televizyon A.?. ticari nvanl? medya hizmet sa?lay?c?n?n, 05.11.2014 tarihli yay?nlar? ierisinde, saat 19.30'da ba?layan Reklam Ku?a??'nda Atasun Optik'in iki ayr? reklam? yay?nlanm??t?r (Klip:Atasun Optik 1, Atasun Optik 2). Her iki reklamda da "Atasun Optik, hem uzman hem ekonomik"

3-) 11 Kas?m 2014 "Samanyolu Yay?nc?l?k Hizmetleri A.?. unvanl? medya hizmet sa?lay?c?n?n, 11.11.2014 tarihli yay?nlar? ierisinde, saat 20.49.50'de ba?layan Reklam Ku?a??'nda, "Atasun Optik" isimli gzlk firmas?n?n iki farkl? reklam?na yer verildi?i grlm?tr. Saat 20.50.12'de yay?nlanan ve 19 saniye sren reklam?n ilk versiyonunda, m?teri ile sat?c? aras?nda ya?anan; "M?teri: Bir hafta kullanaca??m, fikrim de?i?irse param? geri alabilece?im, yle mi?/ Sat?c?: Aynen yle. / M?teri: Peki ne deyece?im? Sat?c?: Siz onu hi dert etmeyin, bildi?iniz Atasun Optik fiyatlar?." ?eklindeki diyalo?un ard?ndan, "Biz de memnuniyetiniz garanti. Atasun Optik, hem uzman hem ekonomik." seslendirmesi yap?lmakta ve ekranda "Atasun / Hem uzman hem ekonomik / OPT?K / En yak?n ma?azam?z iin 444 67 85" bilgilerine yer verildi?i tesbit edilmi?tir.

Bilgilerini ieren reklam ve tan?t?m faaliyetleri iin; Kurum taraf?ndan T.C. Sa?l?k Bakanl??? Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu'na gnderilen 08.07.2014 tarih ve 44096195-045.01/2042/13873 say?l? yaz? ile, optik messeselerinin gne? gzl? sat???na ynelik reklamlar?nda "Uzman" ve "Ma?aza" kelimelerini kullan?p kullanamayacaklar? hususu hakk?nda bilgi istenmi?tir.

Sa?l?k Bakanl??? Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu'nun 19.08.2014 tarih ve 028823 say?l? yaz?s? ile verilen cevapta; "5193 say?l? Optisyenlik Hakk?nda Kanunun 11 inci maddesi; "Optisyen unvan?n? haiz olarak messese am?? olanlar, yaln?z optisyen unvan?n? kullanabilirler. Ba?ka bir unvan kullanmalar? veya gere?e uymayan reklam yapmalar? yasakt?r." hkm ile 18.01.2014 tarih ve 28886 say?l? Optisyenlik Messeseleri Hakk?nda Ynetmeli?in 24. maddesinde "Optisyenlik messeselerinin gere?e ayk?r? reklam? yap?lamaz ve Optisyenlik messeseleri tabelalar?, vitrinleri ile bas?l? ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kay?tl? optisyenlik messesesi ismi d???nda ba?ka bir isim kullanamaz. Messese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, sat???n? yapt??? optik rnler ile bu rnlerin fiyatlar? ve anla?ma yap?lan kurumlar?n isimleri belirtilebilir." hkmnn yer ald??? belirtilmi?tir.

Bu durumda RTK taraf?ndan;


3.11.2014 iin FOX TV'ye ?hlalin tespit edildi?i tarihi itibariyle kurulu?un Ekim 2014 ay?na ait ticari ileti?im gelir beyan?n?n 33.122.614,27 Trk Liras? oldu?u de?erlendirilerek, yzde bir oran? 331.226,00 TL. ?DAR? PARA CEZASI UYGULANMASINA,

5.11.2014 iin FOX TV'ye ?hlalin tespit edildi?i tarihi itibariyle kurulu?un Ekim 2014 ay?na ait ticari ileti?im gelir beyan?n?n 33.122.614,27 Trk Liras? oldu?u de?erlendirilerek, yzde bir oran? 331.226,00 TL. ?DAR? PARA CEZASI UYGULANMASINA,

11.11.2014 iin SAMANYOLU TV'ye ?hlalin tespit edildi?i tarihi itibariyle kurulu?un Ekim 2014 ay?na ait ticari ileti?im gelir beyan?n?n 5.111.438,50 Trk Liras? oldu?u de?erlendirilerek, yzde bir oran? 51.114,00 TL. ?DAR? PARA CEZASI UYGULANMASINA, KARAR VER?LD??? B?LD?R?LD?.

KAYNAK: http://www.rtuk.org.tr/#

 
e-Posta Yazdır PDF

SGK brokratlar? ile yap?lan gr?mede, verilen bilgiye gre barkodlu sat?labilen nitelikli grmeye yard?mc? t?bbi malzemelerden teleskopik gzlkler, konjenital ve keratakonus kontakt lensler, 01.01.2013 tarihinden itibaren KAREKOD lu hak edi? onay? al?narak temin edilecektir.

Tedarikilerimizin ve meslekta?lar?m?z?n bu konuda bir ma?duriyet ya?amamas? iin, 01.01.2013 den itibaren bu rnleri karekodlu olarak temin etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize ...

GOK YK

 
e-Posta Yazdır PDF

Garanti Belgesi Uygulamas? Kald?r?l?yor

Gmrk ve Ticaret Bakanl???, tketici haklar?na ili?kin uygulamada ortaya ?kan aksakl?klar?n giderilmesi amac?yla Tketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun Tasar? Tasla??n? kamuoyunun gr?ne at?. Bakanl?k, taslakla ilgili gr?lerin de?erlendirilmesi, tasla?a nihai ?eklinin verilmesi ve ikincil mevzuat?n haz?rlanmas? amac?ya bu konuda zel ihtisas komisyonu da kurdu. Bu komisyonun al??malar?n? tamamlamas?n?n ard?ndan tasar?, TBMMye sevk edilmek zere Ba?bakanl??a gnderilecek. Yasa tasar?s? tasla??nda bankac?l?k szle?melerinden al?namayacak cretler ba?ta olmak zere tketici kredileri, konut finansman? szle?meleri ve finansal hizmetlerin mesafeli sat??lar? gibi bankac?l?kla ilgili hkmler yer al?yor.

Tasar?daki bir ba?ka yenilik, garanti belgesi uygulamas?n?n kald?r?lmas?, bunun yerine tketicilerin kanundan kaynaklanan haklar?n?n yaz?ld??? Tketici Haklar? Belgesinin verilmesinin mecburi olmas?.

Hatal? retilen bir rnn, bir ki?inin lmne veya yaralanmas?na veya bir mal?n zarar grmesine sebep olmas? halinde, bu rnn reticisi, do?an zarardan kusuru aranmaks?z?n sorumlu tutulacak. Mala gelen zararlarda, ancak hatal? rn d???ndaki bir mal?n zarar grmesi ve bu mal?n zarar grenin ki?isel kullan?m?na veya tketimine mahsus bir mal olmas? halinde tazminat borcu do?acak. ?malat?n?n sorumlu tutulabilmesi iin zarar grenin rndeki hatay?, u?rad??? zarar? ve hata ile zarar aras?ndaki nedensellik ba??n? ispat etmesi zorunlu olacak.

?malat? ve ithalat?lar, rettikleri veya ithal ettikleri tketiciye ynelik mallar? iin tketicileri bilgilendirmek amac?yla, ieri?i belirlenen bir tketici haklar? belgesi dzenlemek zorunda olacak.

 
e-Posta Yazdır PDF

Anadolu Gzlkler Optisyenler Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Taylan Kker, gzlk reklamlar?na tepki gstererek, "Gzlk, cips veya gazoz de?il ki reklam? olsun. Gzlk mutlaka hekim reetesine gre kullan?labilen sadece gzlk taraf?ndan retilebilen ve sat?labilen bir sa?l?k gerecidir." dedi. Kker, "Bu reklamlar?n sektrn geli?imine, bir yarar? yoktur. Reklam? yapan?n pazar?n? geni?letir, talep yarat?r tketimi art?r?r kamu zarar? yarat?r." ifadelerini kulland?.

Kker, cam ve ereveden meslek bilgisini de katarak rettikleri gzlk, grme kusurlar?n? dzelten optik sa?l?k gereci oldu?unu hat?rlatarak, kimlerin nas?l ve nerede optisyenlik messesesi aabilece?i ve faaliyet gsterebilece?inin meslek kanunuyla dzenlendi?ine vurgu yapt?. Eczac?, tabip, di? hekimleri gibi gzlklerin de zel meslek kanunu bulundu?unu anlatan Kker, "Gzlk, cips veya gazoz de?il ki reklam? olsun. Gzlk mutlaka hekim reetesine gre kullan?labilen sadece gzlk taraf?ndan retilebilen ve sat?labilen bir sa?l?k gerecidir. Ynetmelik haz?rlan?rken t?p, sa?l?k, gzlklk eti?i ve halk sa?l???n? korumak, sadece gzlklerin de?il, Sa?l?k Bakanl???`n?n da grevi olmal?d?r. Sa?l?k Bakanl???, eczac?lar?n, di? hekimlerinin, tabiplerin bakanl??? oldu?u gibi gzlklerin de denetim ve gzetiminde ba?l? oldu?u bakanl?kt?r. Mevzuat dzenlemeleri yap?l?rken konu di?er sa?l?k mesleklerinden ayr? de?erlendirilmez. Meslekta??n ve meslek kurulu?lar?n?n gr? ve nerileri gz ard? edilmemelidir. Ne yapal?m kanunda 11. maddede byle, biz ne yapal?m diyemeyiz. 11. madde yanl?? mtalaa ediliyor." diye konu?tu.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Tm ?retmenlerimizin ?retmenler gn kutlu olsun...

 
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Sayfa 1 / 6

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete