e-Posta Yazdır PDF

De?erli ba?kanlar?m ve meslekta?lar?m;

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

KOOPERAT?F

Ta? devri ta?lar?n bitmesi ile de?il

Vizyon ve kafalar?n de?i?mesi ile bitmi?tir.

Her meslekta??m?z ya da tedariki, kooperatif iin olumlu olumsuz fikir beyan edebilir. Bunlar?n biro?u kooperatif olmamas? iin bilinli yap?lan nafile engelleme abalar?d?r. Bir k?sm? da bilgi eksikli?inden kaynaklanmaktad?r. Kooperatif gere?i ?u an optisyenlik messeselerinin sermayenin rekabet gcnden korunmas?n?n tek yoludur.

Bugn, kresel sermayenin sald?r?lar?ndan korunabilmek iin Amerikada nfusun %40?? Avrupada ise %46?s? herhangi bir kooperatifin gvenlik ?emsiyesi alt?nda rgtlenmi?lerdir.
01 ?ubat 1931de ?zmir Ticaret Odas?nda yap?lan bir toplant?da, Yce nderimiz Atatrk kooperatiflerle ilgili olarak ?yle konu?mu?tur;
Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birle?mede kuvvet vard?r.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Organik Cam Giri?leri ve ekim 2012 dnem sonland?rma i?lemleri ile ilgili Duyuru

24-25-26-27 Eyll 2012 tarihlerinde yap?lan Organik cam reete giri?lerinde sistemin liste fiyat?n? yanl?? ald??? tespit edilmi? ve gerekli dzenlemeler yap?lm??t?r. Fakat Baz? optik messeselerinin durumu farketmeyerek Dnem Sonu i?lemlerini yaparak faturalar?n? yksek fiyatlardan keserek kurum zarar?na yol aacak ?ekilde evraklar?n? haz?rlad?klar? tespit edilmi? olup, fazla fiyatland?rma nedeni ile evrak baz?nda ?kan kurum aleyhine tutar ekim muhasebele?tirme i?lemlerinden sonra mahsupla?maya gidilerek tahsil edilecektir. 24-25-26-27 Eyll 2012 tarihlerinde Organik cam reete giri?i yap?larak daha sonra silinen ve mracaat tarihi 30 gn kontroln geen ve girilemeyen organik cam reeteleri (BUGN(03.10.2012-TAR?H?NDE 32 C? VERS?YON YKLEND?KTEN SONRA)

02 Ekim 2012 ak?am? a?lacak version ile 6 Ekim 2012 tarihine kadar girilebilecektir. 6 Ekimde giri?ler kapat?lacakt?r.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

ok nemli duyuru

De?erli meslekta?lar?m?z,

  • Bilindi?i zere 24,25,26 Eyll 2012 tarihinde, Medula optik provizyon sistemine girilen reetelere ORGAN?K camlar iin, 76,40 TL,40,36 TL gibi SUT la uygunlu?u olmayan fazla demeler yap?lm??t?r. Durum SGK meslek kurulu?umuz taraf?ndan an?nda bildirilmi?tir. Yap?lan geri bildirimde 29. versiyon yklendi?inde reeteler silinip tekrar girildi?inde SUT a uygun demlerin yap?laca?? bildirilmi?tir.
  • Ancak, ay?n son iki gn, sistemin ok yo?un kullan?lmas? nedeniyle, medulaya giri? ve kay?t i?lemleri maalesef yap?lamam??t?r. yelerimizin bu ma?duriyeti de SGK na derhal meslek kurulu?umuz taraf?ndan rapor edilmi?tir.

Kurum yetkilileri ile yap?lan gr?meye gre bilgi i?lem ?u anda bu konunun zm iin bir al??ma yrtmektedir. Fazla deme yap?lm?? ancak sistemden silinmemi? reetelerdeki, ORGAN?K CAMLARIN SUT a uygun deme kurum taraf?ndan yap?lacak al??ma ile dzeltilecektir. Meslekta?lar?m?z sadece ?kt? ALARAK SONLANDIRMA i?lemlerini yapt?rabileceklerdir.

  • Reeteleri silmi? ancak ay sonunda giri? i?lemlerini sistem yo?unlu?u yznden yapamam?? meslekta?lar?m?z?n say?s? deti miktar?na ba?l? olarak SGK 2- 4 gn aras?nda bir sre uzat?m? iinde kendi ierisinde bir al??ma ba?latm??lard?r. Bu giri? imkan?n?n verilebilmesi iin, reetelerini silmi? ancak giri? yapamam?? meslekta?lar?m?z?n ba?vurular?n? talep etmektedir. Bu durumdaki meslekta?lar?m?z TOOMD ve konfederasyon ileti?im mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.
  • Meslekta?lar?m?zdan gelen nemli bir problemde silme i?lemini yapm?? tekrar giri? ve hak edi? onay? isteyen reetelerde karekodlar iin rezerve edilmi?tir uyar?s? gelmektedir. Bu nas?l olur? Tekrar nas?l giremiyorum sildi?im halde diye meslek kurulu?umuza ba?vurmu?lard?r. Bu durumda SGK iletilmi?, brokratlar?m?z bazen sistemde byle tak?lmalar olabildi?ini ,karekod numaralar?n?n tamam?n? SGK na yada meslek kurulu?lar?m?z?n mail adreslerine(toomd ve konf) ilettiklerinde rezerve edilmeye uygun hale getirilerek dzeltme i?lemi yap?labilecektir.
  • De?erli meslekta?lar?m?za bir nerimizde reetelerinin kontrol i?lemlerini bitirip faturas?n? dzenleyerek SGK na gnderene kadar ,o aya ait karekod lar? muhafaza etmeleri ,daha sonra dzeltme i?lemi yaparken ma?dur olmalar?n? nleyecektir.

Sizlerden gelen her problem ,gerek SGK na gerek Tc Sa?l?k Bakanl???na an?nda gnderilerek zm retilmektedir.Bundan hibir meslekta??m?z?n ?phesi olmas?n

Bilgilerinize .Ya?ad???n?z her trl problemi ltfen meslek kurulu?umuza rapor ediniz.

GOK YK

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
e-Posta Yazdır PDF

TRK?YE`N?N 2. GZLKLER KOOPERAT?F? 25.09.2012 TAR?H?NDE RESMEN KURULMU?TUR.

Bu kooperatifin kurulmas?na nclk eden ba?ta Say?n Turgut AKAR olmak zere tm Ynetim Kurulundaki arkada?lar?m?za ba?ar?lar dilerim. Devaml?l??? geleneksel ma?azac?l??a g verecektir. Sektrmze hay?rl? olmas?n? dilerim.

Ba?kan: Burin KKREN
http://www.optisyeninsesi.com/haberler/optikkoop-resmen-kuruldu-16681.html

 
Sayfa 3 / 6

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete