e-Posta Yazdır PDF

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

SGK resmi internet sitesinde "Optisyenlik Messeselerinin Dikkatine" ba?l?kl? duyurusu yay?nlanm??t?r. Bilgilerinize.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF

Reete arkas? i?lemleri

De?erli meslekta?lar?m?z, defalarca yapt???m?z a?klamalara ra?men, birok blgemizden SGK yap?lan ba?vurularda, biz messese olarak reetenin arkas?na garanti belgemi ve katk? pay? fi?imi ald?m diye hasta beyan?n? almaya devam edece?im bir mahsuru olur mu? Diye sorularla ba?vurulmaktad?r.

De?erli meslekta?lar?m?z, garanti belgesi uygulamas?, meslekta?lar?m?z iin bir felaket olmu?tur. Tedarikinin bir sorumlulu?u ve ma?duriyeti olmam??t?r.

Devamını oku...
 
e-Posta Yazdır PDF
Meslekta?lar?m?zdan ,14 haneli karekodlar?n medula optik provizyon sistemine giri?te problemler ya?and???, sisteme girilemedi?i ,hata verdi?i ynnde ok say?da ?ikayet ald?k. Bunlar?, SGK nun ilgili brokratlar?na ilettik. Yap?lan ara?t?rmada problemin 14 haneli karekod bas?m?nda nne 0 (s?f?r) konarak bas?ld???, sisteme giri?te ensondaki bir rakam? d?t? iin hata kodu vermektedir. Bu ?ekilde problem ya?ayan meslekta?lar?m?z karekodlar?n? basan yaz?l?mc? firma ile gr?erek karekodlar?n?n bas?m?n? yeniden en ba?a s?f?r konmadan bast?rd?klar?nda giri? hak edi? onay?nda bir problem ya?amayacaklard?r.
Bilgilerinize
hatal? ve do?ru karekod rnekleri
010237237141037372118311120101101 Yanl??
01237237141037372118311120101101 Do?ru
 
e-Posta Yazdır PDF

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

Sosyal Gvenlik Kurumu`nun "Optisyenlik Messeselerinin Dikkatine" ba?l?kl? duyurusu yay?nlanm??t?r.

Duyuruyu okumak iin t?klay?n?z.

 
e-Posta Yazdır PDF

Karekod uygulamas? veT?TUBB giri?leri ile ilgili sorunlar?nzm konusunda yap?lan yo?un al??malar byk lde ba?ar? ile sonulanm??t?r:

1) Zeyilname-1i imzalamam?? meslekta?lar?m?z?n szle?meleri fesih edilmi?ti. 04.07.2012 tarihli SGK duyurusu ile zeyilname yapma ?ans? ?km??t?r. Arada geen sre iindeki reetelerin kabul edilece?i bildirilmi?tir.

Duyuru iin : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular


2) T?TUBB kay?tlar?n? yapabilmek iin ?ifresi gelmemi?, ?ifresini unutmu?, bilgisayar?ndan silinmi? ve mesul mdr de?i?ikli?i yapm?? optisyenlik messeseleri a?a??daki web adresini t?klayarak mracaatlar?n? yapabilirler :

http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/PassReminder.aspx

Sorun ya?anmas? halinde 0312 297 15 30 numaral? telefona ba?vurulabilir. Ya da Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine sorunu net bir ?ekilde anlatan mail at?labilir.

Not: Bu adresteki girilecek olan TC numaras? ile optisyenlik messesi mail adresinin ?l Sa?l?k Mdrlklerine dileke ile verilen TC kimlik numaras? ve adres bilgileri olmalar? gerekiyor. Sorun ya?and???nda Derneklerinizle irtibata geiniz.

3) T?TUBB kay?tlar? rn giri?leri ile ilgili olarak a?a??daki adresten i?lemlerini tamamlayacaklard?r:

http://ubb.iegm.gov.tr/AnaSayfaV3.aspx

Not: TOOMD ve Konfederasyon, giri?lerin sorunsuz ya?anabilmesi iin farkl? bili?im firmalar? ile gr?melerini srdrmektedir. Lokal ya da genel anlamda bili?im deste?i sa?lanacakt?r.

4) Optisyenlik messeseleri 01.01.2012 tarihinden nce al?nm?? rnler iin T?TUBB kayd? yapacakt?r. 01.01.2012 tarihinden sonra al?nm?? rnlerin tmne tedariki firmalar taraf?ndan karekod verilmesi zorunludur. Bu rnler iin karekod vermekten imtina eden tedariki firmalar SGK taraf?ndan deme program? d???nda b?rak?laca?? bildirilmi?tir. Konu ile ilgili duyuru:

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular

Bu duyuru neticesinde sorun ?karan firmalar? derneklerinize bildirebilir veya ilgili kurumlara ?ikyet edebilirsiniz.

5) Medula Optik provizyonunda karekod uygulamas?n?n ba?lad???n?, geriye dn?nn veya ertelemenin ?u an iin mmkn olmad??? TOOMD, Konfederasyon ve cam ve ereve tedariki firma sahibi ve temsilcilerine net bir dille duyurulmu?tur.

6) Medula optik giri?leri ile ilgili olarak sistemden kaynaklanan sorunlar? a?a??daki adreslere mail yoluyla bildirilmesi sorunlar?n fark?na var?l?p zmn h?zland?rmaya yard?mc? olacakt?r:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

7) rn giri?lerinde 01/01/2012 tarihinden nce al?nanlar girilecektir (2011 y?l?envanterine gre). Envanter a?s?ndan eski listeleri kullanmay?p yeniden liste haz?rlay?p girilmesi sa?l?kl? olacakt?r. Yapaca??n?z listelerde rnn marka ve tr (faset, nilr, tam metal ya da asetat) olmas? yeterlidir.

Not: Baz? illerde dernekleriniz yerel bili?im ?irketleri ile anla?m??lard?r. Derneklerinizle irtibata geebilirsiniz.

8) Messeseler optik bilgisayar program?n? almak zorunda de?ildir. Karekod okuyucu al?nmas? zorunludur. Alt yap?n?n haz?r olmas? srete ekilecek s?k?nt?y? azaltacakt?r.

9) Her yeni uygulama gibi bu uygulamada da zorluklar olacakt?r ki ya?an?yor da. Bu sre ierisinde sundu?umuz sa?l?k hizmetlerinin aksamamas? iin reetesi ile gelen hastalara gzlklerinin yap?l?p teslim edilmesi gerekir. Reete arkas? bilgileri ( TC kimlik bilgisi, adres, telefon ve hasta beyan? ve iki imza) mutlaka al?nmal?, reete ba?vuru ve teslim tarih, bo? b?rak?larak, cam zarflar? ve garanti belgesi (zerinde marka, model, renk ve ekartman bilgileri yaz?l? olmal?) saklanacakt?r. Tedariki firmalardan orijinal barkod geldi?inde ya da elimizdeki 2012 ncesi rnler girilip barkodlar al?nd???nda bunlar okutularak sisteme giri? yap?lacakt?r. Reete tarihleri de yapt???n?z giri?lere gre reete arkas?na yaz?lacakt?r.

10) SGK Medula optik sistemi bu yeni uygulamada sadece Windows XP ve zeri versiyonlarda sorunsuz al??maktad?r. ?nternet taray?c?s? olarak da sadece Internet Explorer kullan?labilmektedir.

11) Reete kayd? s?ras?nda ?kan rn tan?ml? olmad??? hatas? optik medula sisteminin sorunu de?il, karekodun sistemde tan?ml? olmamas? ve/veya karekodun istenilen formatta olmamas?ndand?r, firman?n sorunudur. Bununla ilgili olarak firmalarla gr?lmesi gerekmektedir.

Bu sistem TC Sa?l?k Bakanl???, SGK, optisyenlik messeseleri ve tedariki firmalardan olu?an oklu kat?l?m gerektiren bir uygulamad?r. Byle bir sistemin sre ierisinde ?kan s?k?nt?lar?n an?nda dzelmesi ileride daha byk sorunlar?n ya?anmamas? iin TOOMD ve Konfederasyon temsilcileri srekli olarak ilgili kurumlarla ba?lant? ve ileti?im halindedir.

Daha nce yap-boz tahtas?na dnen ve duyumlarla hareket edip sonuca ula?ma abas? meslekta?lar?m?zda rahats?zl?k yaratt??? iin,bizleri temkinli ad?m atmaya zorlamaktad?r. Ald???n?z haberlerin size ge ula?t???n? d?nebilirsiniz ama biliniz ki bu haberler do?rudur ve de?i?meyecektir (bilgimiz dhilinde olan birok konu elimize belge gemeyinceye dek yay?nlanmam??t?r) bu da zaman ve enerji kayb?n? nleyecektir.

Meslekta?lar?m?z sre iinde bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Konfederasyon

TOOMD

 
Diğer Makaleler...
Sayfa 5 / 6

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete