e-Posta Yazdır PDF

Organik Cam Giri?leri ve ekim 2012 dnem sonland?rma i?lemleri ile ilgili Duyuru

24-25-26-27 Eyll 2012 tarihlerinde yap?lan Organik cam reete giri?lerinde sistemin liste fiyat?n? yanl?? ald??? tespit edilmi? ve gerekli dzenlemeler yap?lm??t?r. Fakat Baz? optik messeselerinin durumu farketmeyerek Dnem Sonu i?lemlerini yaparak faturalar?n? yksek fiyatlardan keserek kurum zarar?na yol aacak ?ekilde evraklar?n? haz?rlad?klar? tespit edilmi? olup, fazla fiyatland?rma nedeni ile evrak baz?nda ?kan kurum aleyhine tutar ekim muhasebele?tirme i?lemlerinden sonra mahsupla?maya gidilerek tahsil edilecektir. 24-25-26-27 Eyll 2012 tarihlerinde Organik cam reete giri?i yap?larak daha sonra silinen ve mracaat tarihi 30 gn kontroln geen ve girilemeyen organik cam reeteleri (BUGN(03.10.2012-TAR?H?NDE 32 C? VERS?YON YKLEND?KTEN SONRA)

02 Ekim 2012 ak?am? a?lacak version ile 6 Ekim 2012 tarihine kadar girilebilecektir. 6 Ekimde giri?ler kapat?lacakt?r.

Ayr?ca sisteme giri? yapm?? fazla demeli ?kt?lar? alarak sonland?rmas?n? ve faturas?n? kesmi? meslekta?lar?m?z, bu ?ekli ile kuruma teslim edecekler. Yap?lan fazla deme meslekta?lar?m?zdan mahsup edilecektir. Eyll reetelerinin demeleri aral?k ay?nda yap?lacakt?r. Eyll iin yap?lan fazla deme ekim ay? sonunda kurum taraf?ndan listeler halinde il mdrlklerine i yaz??ma ile gnderilecektir. yelerimizin hatas?ndan kaynaklanmayan ya da ba?ka ifade ile medula optik sisteminin yanl?? i?leyi?inden kaynaklanan bu fazla demelerden dolay? meslekta?lar?m?za bir cezaiyi meyyide uygulanmayacakt?r.

32 ci versiyon yklendikten sonra Eyll ay? ierisinde sildi?iniz ya da giremedi?iniz reeteleri 06.10.2012 tarihine kadar medula optik provizyon sistemine girebilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete