e-Posta Yazdır PDF

KOOPERAT?F

Ta? devri ta?lar?n bitmesi ile de?il

Vizyon ve kafalar?n de?i?mesi ile bitmi?tir.

Her meslekta??m?z ya da tedariki, kooperatif iin olumlu olumsuz fikir beyan edebilir. Bunlar?n biro?u kooperatif olmamas? iin bilinli yap?lan nafile engelleme abalar?d?r. Bir k?sm? da bilgi eksikli?inden kaynaklanmaktad?r. Kooperatif gere?i ?u an optisyenlik messeselerinin sermayenin rekabet gcnden korunmas?n?n tek yoludur.

Bugn, kresel sermayenin sald?r?lar?ndan korunabilmek iin Amerikada nfusun %40?? Avrupada ise %46?s? herhangi bir kooperatifin gvenlik ?emsiyesi alt?nda rgtlenmi?lerdir.
01 ?ubat 1931de ?zmir Ticaret Odas?nda yap?lan bir toplant?da, Yce nderimiz Atatrk kooperatiflerle ilgili olarak ?yle konu?mu?tur;
Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birle?mede kuvvet vard?r.

Sermaye Bykl? ve fiyat politikas? : Perakende sektrnn en temel hedefi lek ekonomisi ierisinde sz sahibi olabilecek bir yap?ya ula?makt?r. Piyasan?n Byk bal?k kk bal??? yutar kural?n?n getirdi?i varl???n? devam ettirebilme kayg?s?, tm aktrlere ciro ve sermayelerini daha byk rakamlara ta??ma zorunlulu?unu getirmektedir. nk rekabet kavram?, hizmette ve fiyatta ya?anmaktad?r. Fiyatta rekabet edebilmenin tek yolu ise sermaye ve ciro bykl?nn sat?n alma arac?l??? ile fiyata yans?tabilmektir. Yani fiyat olu?turabilecek bir sermaye bykl?ne gereksinim vard?r.

Hizmette rekabeti, M?SEP ve yeni teknolojileri kullanarak sa?layabilirsiniz. Fiyatta rekabeti size sa?layacak tek yap? kooperatiftir.

Kendimize ait bir tedarik a??m?z olmad??? srece ?plak yaln?z ve yok olmaya aday birer messesesiniz, Kooperatif oda ve birlik kadar nemlidir.

Bize rol model gsterilen Almanyada 12.000 optisyenilk messesesi bulunmaktad?r. ?lk 10 da bulunan zincir ma?azalar?n?n deti 1555 dir. Bu say? Almanyadaki Optisyenilik messeslerinin %15 ni te?kil etmesine ra?men piyasa pay? %40 lar civar?ndad?r.1200 optisyen i?sizdir. Baz? ba?kanlar?m?z Trkiyede olsa olsa 250 zincir ma?aza var, mesle?in gerek sahipleri sizlersiniz, gibi sorumsuz, gelecekteki gere?in zerini rtecek, yan?lt?c? a?klamalar?na itibar etmeyiniz. Bir gn efendisi oldu?unuz i? yerlerinizde asgari cretle al??an i?iler oldu?unuzda i? i?ten gemi? olacakt?r. Gelecek 10 y?lda, Trkiyede 600700 zincir ma?aza ile piyasan?n %50 sini kontrol edece?ini d?nenlerdenim.

Trkiyede geleneksel messeselerin bir mcadelesi, rekabeti, var olma kavgas? olacaksa bunun yegne aktr kooperatif ve ortaklar? olacakt?r. Kooperatifler, ayn? zamanda ortak olmayan di?er geleneksel messeselerinde var olu? sigortas? ve zgrl?dr.

Birlik ve beraberlik tan?m?na, ruhuna uygun, olan kooperatif, geleneksel optisyenlik messeselerinin ba?ar?s? olacakt?r.

Bu bizim sosyo ekonomik ailemizdir. Kooperatif gzlknn zgrl?dr.

Kooperatifimizin faaliyetlerinden sonra kimse art?k gzlkler sahipsiz bunlardan bir ?ey olmaz diye syleyemeyecektir.

Bizleri bugn geldi?imiz noktaya ta??yanlar, mesle?i meslekta?? gelece?e ta??yoruz sylemi alt?nda i?ile?tirmekte ba?ka bir ifade ile klele?tirmektedir.

Bunlar sylemiyorlar m?? Reklm? bu sektr iin yararl? buluyoruz. Mesul mdrlk AB mktesebat??

Kooperatifi ele?tirenlere syleyece?imiz son sz suimisalemsalolmaz (yanl?? rnek rnek olmaz)

Sayg?lar?mla.

Taylan KKER

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete