e-Posta Yazdır PDF

Gzlklk/Optisyenlik, Bulgaristan, Danimarka, Yunanistan, Portekiz, ?spanya, TRK?YE, K?br?s Rum kesimi, Finlandiya, ?TALYA, Slovenya, ?sve, ?ngiltere gibi lkelerde SA?LIK KORUMA MESLE?? OLARAK DZENLENM??T?R.


Gzlklk /Optisyenlik, Avusturya, ek cumh, Almanya, Hollanda, Polonya, ?svire, Belika, Fransa, , ?rlanda, Norve, Slovakya, Macaristan gibi lkelerde el sanat? ticaret ya da sa?l?kla ticaret karma meslek olarak dzenlenmi?tir.

Sa?l?k AB mktesebat? de?ildir. Birli?e giren lkeler sa?l?kla ilgili hkmlere ?erh koyarak girmi?lerdir. Her lke sa?l?k ihtiyac?na ve ekonomik yap?s?na gre sa?l?kla ilgili dzenlemeleri yapabilir. Her konuyu mktesebat olarak isimlendiremezsiniz. Gncel olmas? a?s?ndan bir rnek verilmesi gerekirse idam cezas? mktesebatt?r. Hibir AB lkesinde idam cezas? bulunmamaktad?r.

Mesul mdrlklk, reklm, internet sat??lar? sanki mktesebat hkm gibi takdim edilmekte kan?mca brokratlar?m?zda eksik hatta yanl?? bilgilendirilmektedir.

AB lkelerinde gzlklk/Optisyenlik, sa?l?k mesle?i olarak dzenledi?i sa?l?k Bakanl???na ba?l? olan lkeler oldu?u gibi, Ticaret mesle?i olarak el sanat? ya da ticaret sa?l?k mesle?i karma olarak dzenlenmi? lkeler mevcuttur. AB lkelerinde Ticaret bakanl???na ba?l? olan lkeler mevcuttur.

Srekli olarak baz? kesimler taraf?ndan, mesle?imiz iin referans lke olarak Hollanda ve Almanya gsterilmektedir. Brokratlar?m?z bu lkeler konusunda enforme edilmektedir. Almanya da Filman, Apollo gibi 10 sermaye zincirleri 1555 ma?aza ile Almanya daki cironun %40 n? yapmaktad?rlar. Zincir ma?azalarda ortalama gnde 30 gzlk sat?l?rken geleneksel ma?azalar da bu say? 12 adet le s?n?rl?d?r. ok say?da optisyen i?sizdir.

lkemizde ise mesle?imiz t?pk? Eczac?lar, tabipler, di? hekimleri gibi sa?l?k mesle?i olarak dzenlenmi?tir. nk mesle?imiz sa?l?k Bakanl??? gzetim ve denetiminde faaliyet gsterir. ,zel meslek kanunu vard?r. Meslekta?lar? niversitede mesleki e?itimini al?r. zetle gzlklk bir formasyon mesle?idir.

ECOO ya mesle?in statsn sa?l?k mesle?i olarak bildirimde bulunacaks?n?z, sonra geleceksiniz Trkiyeye reklm? mesle?in geli?iminde ok nemli buluyorum diyeceksiniz? Sa?l?k mesle?inde reklm olur mu? Hangi sa?l?k mesle?inde reklm yap?labiliyor? Optisyenilk konusunda her lke bize rnek referans ve emsal olamaz.

AB lkelerinde el sanatlar? ile ba?layan gzlklk mesle?i, optometri ile btnle?erek birinci basamak koruyucu sa?l?k mesle?ine dn?m?tr.

Optisyenlik uygulamalar? her lkede farkl?d?r. lkemizde mesleki mevzuat?m?z sa?l?k mesle?i oldu?u a?kt?r. Kanunumuzun ama blmnde toplumun ve fertlerin sa?l???n?n korunmas? yasa ile gzlklere emredilmi?tir.

Reklmlar?n nnn a?lmas?, internet sat??lar? ile halk sa?l??? nas?l korunabilir?

Reklmlar?, internet sat???n?, meslekta?? i?ile?tiren, klele?tiren mesul mdrl? savunan nas?l bu mesle?in temsilcisi olabilir?

Taylan KKER

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete