e-Posta Yazdır PDF

TC SA?LIK BAKANLI?MIZIN YAPMI? OLDU?U AIKLAMA BYK MEMNUNLUK YARATMI?TIR
SAYIN BA?KANIMIZ SA?M KERMAN VE B?K YARDIMCIMIZ SAYIN ERCAN ??M?EK`E TE?EKKRLER?M?Z? SUNARIZ
SAYGILARIMIZLA
TAYLAN KKER
Sa?l?k Bakanl??? resmi sitesindeki duyuru


T.C.
SA?LIK BAKANLI?I
Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu
Say? : 78489059-0.02.0.11.07
Konu : Ynetmelik tasla??


DUYURU

Baz? internet adreslerinde; LENSLER?N ?NTERNETTEN SATI?INA ONAY
SA?LIK BAKANLI?INDA ?MZA BEKL?YOR ifadeleri ile fla? haber yaparak kamuoyu
yanl?? bilgilendirilmektedir.
Bilindi?i zere, fertlerin ve toplumun sa?l???n? korumak zere, optisyen unvan?n?n
kullan?lmas?, optisyenlik mesle?inin icra edilmesi ve optisyenlik messesesinin a?lmas? ve
i?letilmesiyle ilgili usul ve esaslar 5193 say?l? Kanun ve bu Kanuna istinaden ?kart?lan
27/9/2004 tarih ve 25596 say?l? Resmi Gazetede Yay?mlanan Optisyenlik Messeseleri
Hakk?nda Ynetmelik ile dzenlenmi?tir.
Ancak, Mahmut YET?M kendi ad?na aseleten, Ankara, Adana ve Konya Fenni
Gzlkler Derne?i taraf?ndan Ynetmeli?in muhtelif maddeleri hakk?nda Bakanl???m?z
aleyhine dava a?ld???, a?lan davada Dan??tay 10. Dairesinin E.2004/13011-K.2006/3660
say?l? karar?nda; Ynetmeli?in 26, 27 inci ve Ek 6 s?n?n dayana?? Yasaya ayk?r? oldu?u
gerekesi ile iptaline karar vermi?tir. Di?er taraftan, optisyenlik messeselerine, Ynetmelik
hkmlerinin tatbik edilmesinde kar??la??lan sorunlar ve gncel ihtiyalar?n ortaya ?kmas?
sebebi ile ilgili mevzuatta de?i?iklik yap?lmas? zorunlulu?u do?mu?tur. Bu kapsamda
Optisyenlik Messeseleri Hakk?nda Ynetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Ynetmelik
Tasla?? haz?rlanm??t?r.
5193 say?l? Optisyenlik Hakk?nda Kanunun optisyenlik mesle?inin amac?n?n
a?kland??? ve mesle?i icra edecek ki?ilerin sahip olmas? gereken niteliklerin belirlendi?i 4
nc maddesinde, sadece optisyenlik messesesinde yap?lacak i?ler ve sat??? yap?lacak rnler belirlenmi?tir. Kanunun 6 ?nc? maddesinde ise, optisyenlik uygulamalar?n?n neler oldu?u say?larak kapsam? belirlenmi?tir.
Bu ba?lamda, 5193 say?l? Optisyenlik Hakk?nda Kanun gere?i, Numaral? (mihrakl?)
gzlk cam?, gzlk erevesi ve kontakt lenslerin reeteyle optisyenlik messesesinde
sat?lmas? gerekmektedir. Bahse konu haz?rlanan Ynetmelik tasla??, ilgili kamu kurumlar? ile sivil toplum kurulu?lar?n?n gr?ne sunulmu? olup LENSLER?N ?NTERNETTEN SATI?I
ile ilgili her hangi bir dzenleme bulunmamaktad?r.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Dr. Ercan ??M?EK
Kurum Ba?kan? a.
Kurum Ba?kan Yard?mc?s?


Sgtz Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 ankaya/ANKA Ayr?nt?l? bilgi iin: ?smail BA?YAYLA
Depolama, Da??t?m, Sat?? ve Uygulama Merkezleri Yetkilendirme Birimi
Tel: (0 312) 218 30 88 Fax : (0 312) 218 30 59 e-Posta: www.titck.gov.tr


http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=1052

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete