e-Posta Yazdır PDF

Anadolu Gzlkler Optisyenler Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Taylan Kker, gzlk reklamlar?na tepki gstererek, "Gzlk, cips veya gazoz de?il ki reklam? olsun. Gzlk mutlaka hekim reetesine gre kullan?labilen sadece gzlk taraf?ndan retilebilen ve sat?labilen bir sa?l?k gerecidir." dedi. Kker, "Bu reklamlar?n sektrn geli?imine, bir yarar? yoktur. Reklam? yapan?n pazar?n? geni?letir, talep yarat?r tketimi art?r?r kamu zarar? yarat?r." ifadelerini kulland?.

Kker, cam ve ereveden meslek bilgisini de katarak rettikleri gzlk, grme kusurlar?n? dzelten optik sa?l?k gereci oldu?unu hat?rlatarak, kimlerin nas?l ve nerede optisyenlik messesesi aabilece?i ve faaliyet gsterebilece?inin meslek kanunuyla dzenlendi?ine vurgu yapt?. Eczac?, tabip, di? hekimleri gibi gzlklerin de zel meslek kanunu bulundu?unu anlatan Kker, "Gzlk, cips veya gazoz de?il ki reklam? olsun. Gzlk mutlaka hekim reetesine gre kullan?labilen sadece gzlk taraf?ndan retilebilen ve sat?labilen bir sa?l?k gerecidir. Ynetmelik haz?rlan?rken t?p, sa?l?k, gzlklk eti?i ve halk sa?l???n? korumak, sadece gzlklerin de?il, Sa?l?k Bakanl???`n?n da grevi olmal?d?r. Sa?l?k Bakanl???, eczac?lar?n, di? hekimlerinin, tabiplerin bakanl??? oldu?u gibi gzlklerin de denetim ve gzetiminde ba?l? oldu?u bakanl?kt?r. Mevzuat dzenlemeleri yap?l?rken konu di?er sa?l?k mesleklerinden ayr? de?erlendirilmez. Meslekta??n ve meslek kurulu?lar?n?n gr? ve nerileri gz ard? edilmemelidir. Ne yapal?m kanunda 11. maddede byle, biz ne yapal?m diyemeyiz. 11. madde yanl?? mtalaa ediliyor." diye konu?tu.

1994 y?l?nda Trkiye`nin taraf oldu?u `Avrupa S?n?r tesi Televizyon Szle?mesi` uyar?nca, lkeler aras? yay?nc?l?kta reeteye tabi ila ve tedaviler iin reklam yap?lmas?n?n kesin olarak yasakland???na dikkat eten Kker, ?yle devam etti: "Hekim reetesine gre yap?lan gzlkler, gz ve gz sa?l??? konusunda birok tedavi ve refraksiyon kusurunu dzeltmekte kullan?lmaktad?r. Bu sa?l?k hizmetlerinin ben senden daha uzman?m daha iyi yapar?m, bende yzde 50 daha ucuz diye nas?l reklam? yap?labilir? Ancak szle?menin a?klay?c? raporunda, reeteye tabi olmayan ilalar ve tedaviler s?n?r tesi reklam? konusu, lkeler aras? ikili antla?malara b?rak?lm??t?r. Yani, sz konusu szle?me reklam?n yap?lamayaca?? durumlar? kesin olarak tan?mlarken, bunun d???nda kalan reetesiz ilalar iin, reklam?n serbest b?rak?lmas?n?n zorunlu oldu?una ili?kin bir dzenleme iermemektedir. Gzlklkte olsa olsa reeteye tabii olmayan rnler iin (gne? gzl?) reklam?n n a?labilir. Bunun d???nda, hastalar?m?z?n sa?l???n? ne ekonomik menfaate ne de karl?l??a feda edilemez."

cihan haber ajans? /sivas

http://www.haberler.com/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-4123772-haberi/

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-haberi-114502

http://www.samanyoluhaber.com.tr/haber/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-43194.html

http://yurthaber.mynet.com/detay/sivas-haberleri/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun/554868

http://www.samanyoluhaber.com.tr/etiket/g%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7%C3%BCler.html

http://yenisafak.com.tr/saglik-haber/cips-degil-ki-reklami-olsun-28.11.2012-426721

http://www.beyazgazete.com/haber/2012/11/27/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-1529364.html

http://www.showhaber.com/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-621385h.htm

http://www.saglikaktuel.com/haber/kucuker-gozluk,-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-28966.htm

http://www.stargundem.com/ajanslar/kucuker-gozluk-cips-veya-gazoz-degil-ki-reklami-olsun-123024.html

HABER C?HAN HABER AJANSI TARAFINDAN HABER YAPILMI?TIR OK SAYIDA HABER S?TES?NDE YAYINLANMI?TIR.

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg
Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik Gazete