ULUSLARARASI KOOPERAT?FLER YILI

Birle?mi? Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalk?nmaya, zellikle yoksullu?un azalt?lmas?na, istihdam yarat?lmas?na ve sosyal btnle?meye olan katk?lar?n? vurgulayarak 2012 y?l?n? Uluslararas? Kooperatifler Y?l? (UKY) olarak ilan etmi?tir.

Bu y?l?n ilan? Kooperatif ??letmeler Daha ?yi Bir Dnya Kurar ana temas?yla, tm dnyada kooperatiflerin kurulmas? ve geli?mesini te?vik etmeyi amalamaktad?r. Ayr?ca; bireylerin, topluluklar?n ve devletlerin Biny?l Kalk?nma Hedefleri gibi uluslararas? kabul grm? hedeflere ula?mas?na, kooperatif kurulu?lar?n?n katk?s?n?n nemine vurgu yapmaktad?r.

Bu geli?meler akabinde, Gmrk ve Ticaret Bakanl???n?n koordinasyonuyla, kooperatiflerden sorumlu Bakanl?klar ve sektr temsilcileriyle konu de?erlendirilmi? ve kooperatifili?in geli?tirilmesi ve kooperatif bilincin art?r?lmas?na ynelik olarak bu y?l kapsam?nda dzenlenecek faaliyetlerin planl? olarak gerekle?tirilmesi amac?yla 2012 Uluslararas? Kooperatifler Y?l? Kutlama Komitesi kurulmu?tur.

Komite taraf?ndan UKY kapsam?nda dzenlenecek etkinliklerin neler olaca?? ve bunlar?n nas?l yrtlece?ini ieren bir Eylem Plan? haz?rlanarak tm payda?lar taraf?ndanuygulamaya ba?lan?lm??t?r.

Birle?mi? Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalk?nmaya, zellikle yoksullu?un azalt?lmas?na, istihdam yarat?lmas?na ve sosyal btnle?meye olan katk?lar?n? vurgulayarak 2012 y?l?n? Uluslararas? Kooperatifler Y?l? (UKY) olarak ilan etmi?tir.


Bu y?l?n ilan? Kooperatif ??letmeler Daha ?yi Bir Dnya Kurar ana temas?yla, tm dnyada kooperatiflerin kurulmas? ve geli?mesini te?vik etmeyi amalamaktad?r. Ayr?ca; bireylerin, topluluklar?n ve devletlerin Biny?l Kalk?nma Hedefleri gibi uluslararas? kabul grm? hedeflere ula?mas?na, kooperatif kurulu?lar?n?n katk?s?n?n nemine vurgu yapmaktad?r.

Bu geli?meler akabinde, Gmrk ve Ticaret Bakanl???n?n koordinasyonuyla, kooperatiflerden sorumlu Bakanl?klar ve sektr temsilcileriyle konu de?erlendirilmi? ve kooperatifili?in geli?tirilmesi ve kooperatif bilincin art?r?lmas?na ynelik olarak bu y?l kapsam?nda dzenlenecek faaliyetlerin planl? olarak gerekle?tirilmesi amac?yla 2012 Uluslararas? Kooperatifler Y?l? Kutlama Komitesi kurulmu?tur.

Komite taraf?ndan UKY kapsam?nda dzenlenecek etkinliklerin neler olaca?? ve bunlar?n nas?l yrtlece?ini ieren bir Eylem Plan? haz?rlanarak tm payda?lar taraf?ndanuygulamaya ba?lan?lm??t?r.

Devlet, milli ekonominin yararlar?n? dikkate alarak, ncelikle retimin art?r?lmas?n? ve tketicinin korunmas?n? amalayan kooperatifili?in geli?mesini sa?layacak tedbirleri al?r.

T.C. Anayasa Madde 171

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 75 konuk çevrimiçi