Sa?l?k Bakanl??? ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu, t?bbi cihaz sat?? ve tan?t?m?na dzenleme getirdi. Yara band?, pamuk, di? macunu, nefes a?c? burun bantlar?n?n aras?nda oldu?u 10 kalem d???ndaki t?bbi rnler marketlerde, internette ya da bu alanda ruhsatland?r?lmayan ba?ka bir i? yerinde sat?lamayacak.

tibbi_urunler_market-raflarindan_kalkiyor.jpg

Sa?l?k Bakanl??? ?la ve T?bbi Cihaz Kurumu Ba?kan Yard?mc?s? Ali Sait Septio?lu, il sa?l?k mdrlklerinden ruhsat almayan i? yerlerinin bundan sonra belirlenen 10 kalem d???ndaki t?bbi rnlerin sat???n? yapamayaca??n? belirterek, "T?bbi cihazlar sadece iki yerde sat?labilecek. Ya sat?? merkezleri ya da bizim yetki verdi?imiz eczaneler" dedi.

Septio?lu, t?bbi cihazlar?n sat??? ve tan?t?m?na ynelik yap?lan mevzuat de?i?ikli?iyle ilgili yapt??? a?klamada, ila gibi t?bbi cihazlar?n sat?? ve tan?t?mlar?n?n da belirli kurallar erevesinde ve belirli ki?iler arac?l???yla yap?laca??n? syledi.

T?bbi cihazlar?n te?his ve tedavide byk nem ta??d???n?n alt?n? izen Septio?lu, "T?bbi cihaz ok geni? bir kapsam. ok fazla rn yelpazesi olan bir konu. T?bbi cihaz da ila gibi dzenleme olan bir aland?. Eczac?l?k Fakltesi okumayanlar nas?l eczane aamazsa, insan sa?l???n?n birebir temas etti?i ila noktas?nda byle bir dzenleme varken t?bbi cihaz?n da belirli dzenlemelerle sat?lmas? gerekiyor. lkemizde ne yaz?k ki bugne kadar t?bbi cihazlar herhangi bir dzenlemeye tabi olmadan, sadece rnle ilgili belgeler tamamland?ktan sonra her yerde, herkes taraf?ndan sat?labilir durumdayd?. Biz bunu kontrol alt?na almak, Anayasa'n?n da bize verdi?i birinci grev olan halk?n sa?l???n?n korunmas?n? sa?layabilmek iin t?bbi cihazlar?n sat?? ?artlar?n? ve satabilecek ki?ileri belirleyen bir dzenleme yapt?k" dedi.

"T?bbi cihaz bilgi bankas?nda 3 milyon rn var"

"T?bbi cihaz" tan?m?n?n ok geni? bir alan? kapsad???n? anlatan Septio?lu, "Yara band?, di? macunu, di? protez rnleri, stent, tomografi cihaz? gibi t?bbi cihaz bilgi bankas?nda 3 milyon rn yer al?yor. Bu kadar geni? bir yelpazesi olan bir alan? halk?n sa?l???n? gz nne alarak koruyabilmek iin, sat?? yerlerinin internet ortam?na serbest ?ekilde giri?ini engelleyerek, belgelendirilip ruhsatland?r?lmas?n? sa?layacak bir dzenlemeye ihtiya vard?" diye konu?tu.

Sat?? merkezleri haricinde sat??? yap?labilecek cihaz listesinin de 10 kalemde belirlendi?ini ifade eden Septio?lu, ?unlar? kaydetti: "Di? macunu ve di? protez rnleri, kondom, hasta alt? bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan s?cak so?uk kompres, yara band?, flaster, pamuk, a??z alkalama suyu, nefes a?c? burun bantlar?. Bu rnler sat?? merkezleri haricinde de sat?labilecek. Sat?? merkezi olmayan, rne?in marketlerde, bakkallarda, her yerde sat?labilecek. T?bbi cihazlar? ise sadece iki yer satabilecek. Ya sat?? merkezleri ya da bizim yetki verdi?imiz eczaneler. Eczaneler tm t?bbi cihazlar? de?il, bizim izin verdiklerimizi satabilecek. Tm t?bb? cihazlar? ise t?bbi cihaz sat?? merkezleri satabilecek.

?nternetten, marketten ya da herhangi bir yerden t?bb? cihaz sat??? mmkn olmayacak. T?bbi cihaz satan yerler e?er bunu ispatlam??larsa, mevzuat ve ynetmeli?imiz erevesinde sorumlu mdr, sat?? tan?t?m eleman? belgelerini de alm??larsa oralara biz ynetmeli?imizin erevesinde birtak?m haklar? veriyoruz. Onlar ba?vurular?yla ruhsat alabilecekler."

"20 bin sat?? tan?t?m eleman?na e?itim verildi"

Septio?lu, t?bbi cihaz sat?? yerlerinde sorumlu mdr, sat?? tan?t?m eleman? ve klinik destek eleman? olmak zere grup personel tan?mlad?klar?n? belirterek, personel e?itimlerinin niversiteler arac?l???yla uzaktan e?itim ?eklinde verildi?ini syledi.

Sat?? yapacak firmalar?n bir sorumlu mdr ve sat?? tan?t?m eleman? al??t?rma zorunlulu?u oldu?unu aktaran Septio?lu, klinik destek elemanlar?n?n ise hastane iine girecek rn sat??? yapan t?bbi cihaz sat?? merkezlerinde istihdam edilece?ini vurgulad?. 11 bin ki?iye sorumlu mdr belgesi verdiklerini dile getiren Septio?lu, 20 bin kadar sat?? tan?t?m eleman?, 13 bin kadar da klinik destek eleman?n?n e?itimlerini tamamlay?p belgelerini ald???n? anlatt?.

E?itimlerini tamamlayan ki?ilerin t?bbi cihaz sat?? merkezlerinde al??acak ?ekilde haz?r hale geldi?ini belirten Septio?lu, ruhsatland?rma srecinin ba?lad???n?, bu kapsamda sat?? yerlerinin bulunduklar? yerdeki il sa?l?k mdrlklerine ba?vurarak ruhsatlar?n? almaya ba?lad???n? syledi. Septio?lu, ruhsatland?rma i?lemini tamamlayanlar?n say?s?n?n bine yakla?t???n? ifade ederek, "Bundan sonra halk?m?z?n, t?bbi cihaz al??veri?i yaparken, gittikleri yerde bu yerin ruhsatl? olup olmad???na mutlaka bakmalar? laz?m. Kendilerine rn sat??? yapan ki?ilerin yakalar?nda kimlik kartlar? olmak zorunda. Bundan sonra internet zerinden, rastgele tezgahlardan t?bb? cihaz rnleri almamalar? gerekiyor" dedi.

Kaynak:yeni?afak

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 72 konuk çevrimiçi