Kontak Lens Hijyeni, Temizli?i ve Bak?m?

Gzkoop Ynetim Kurulu yesi Taylan Kker in yapt??? a?klamada; gzde k?zar?kl?k, a?r? ve grmede de azalma ?ikyetleri gzn yzlerce hastal???nda ayn? ?ekilde ortaya ?kt??? iin, hastan?n mutlaka bir hekime ynlendirilmesi gerekti?ini belirtti.

Lensleri tak?p ?karmadan nce mutlaka ellerinizi geleneksel kal?p sabun ile y?kay?n.

kontakt-lens-hijyen-ve-temizligi.jpg

S?v? sabun kimyasal ajanlar ierdi?i iin alerjik-toksik reaksiyonlara sebep olabilir. Geleneksel kal?p sabun kullan?m? tavsiye edilir. Ellerinizi y?kad?ktan sonra mutlaka kurulay?n?z. Elleri kurulamak iin normal pamuklu havlu kullanmay?n. Elleri kurulamada sadece k??t havlu kullan?n?z.

e?me suyu ile lens hibir zaman temas etmemelidir. Lens temizli?inde e?me suyu asla kullan?lmaz. Lensleri veya kaplar?n? temizlerken asla musluk suyu kullanmay?n. Musluk sular?nda gz iltihab?na neden olacak mikroorganizmalar ve parazitler ierebilir. Bol bol lens suyu kullan?lmal?d?r. Lensler tmyle solsyonun iine batacak ?ekilde, gece yeterli miktarda solsyonun iine b?rakmadan nce parmak ular?yla avu iinde ovup iyice lens suyu ile durulamak ve temizlemek gereklidir. Lensleri her seferinde yeni solsyonla y?kay?n ve yeni solsyonun iinde saklay?n. Kullan?lm?? solsyonun iine yeni solsyon eklemeyin zira baz? solsyonlar?n iindeki aktif maddeler zamanla bozulur. Ayn? nedenle son kullanma tarihi gemi? solsyonlar da asla kullan?lmamal?d?r. Kontak lensler iin zel retilmi? solsyonlar mevcuttur, bu solsyonlar kulland???n?z kontak lens e?idine gre farkl?l?k gsterir. Sert gaz geirgen bir kontak lens kullan?yorsan?z onun solsyonu farkl?, yumu?ak lens kullan?yorsan?z onun da solsyonu farkl?d?r.

Lensi kab?ndan ?kard?ktan sonra kab? lens suyuyla y?kay?p kurulay?n?z ve ak?ama kadar zellikle kuru olarak bekletiniz.
Lensleri uygun koruma kaplar?nda tutun ve bu kaplar? ayda bir de?i?tirin. Kaplar? her kullan?mdan sonra lens suyu ile y?kay?n, temizleyin ve kurulay?p kuru bekletiniz.


Lenslerinizle havuzda kesinlikle yzmeyin veya s?cak banyoya girmeyin. Evinize geldi?inizde nas?l ayakkab?n?z? elbisenizi ?kar?yorsan?z kontak lensinizi de ?kar?n?z. Girdi?iniz denizin ya da havuzun hijyen durumundan ne kadar emin olursan?z olun, yine de n gremedi?iniz baz? sorunlarla kar??la?abilirsiniz. Bu yzden suya girerken kontak lensleriniz gznzdeyse yzc gzl? kullanman?z? neriyoruz. Ayr?ca kontak lenslerin su alt?nda gznzden ?kmas? halinde bu gzlkler yine koruyucu etkisi ile lenslerinizin kaybolmas?na engel olacakt?r.


Gzn kornea tabakas? oksijeni havadan al?r. Uzun sre tak?l? kalan lens yznden gz oksijensiz kal?r ve korneada damarlanma meydana gelebilir. Bu durum kornean?n saydaml???n?n azalmas?na, mikroplara ve alerjiye kap? aabilir. Gz kurulu?u (Dry Eye) olu?ur. Gzde k?zar?kl?k, a?r? ve grmede de azalma ?ikyetleri gzn yzlerce hastal???nda ayn? ?ekilde ortaya ?kt??? iin, hastan?n mutlaka bir hekime ynlendirilmesi gerekir. Numaral? ve renkli her trl kontak lens hekim reetesi ile sadece optisyenlik messeselerinde sat???na izin verilen t?bbi cihazd?r. ?la ve tedavi kapsam?nda de?erlendirilir. Reklam? ve internet zerinden sat??? yasakt?r.

Gzkoop Ynetim Kurulu yesi

Taylan Kker

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 71 konuk çevrimiçi