21 Aral?k Dnya Kooperatifilik Gnnz Kutlu Olsun

Kooperatifler kar amal? bir ?irket modeli de?ildir. Ortakla?a al??arak, yard?mla?arak, birlikte kazanma modelleridir.

2016-kooperatifcilil-gunu-kutlu-olsun.jpg

Dnyada ilk kez ?ngilterede 1844 te 28 dokuma i?isi bir tketim kooperatifi kuruyor.

1863'de Mithat Pa?a "Memleket Sand?klar?'n?"(tar?m kredi kooperatiflerini) kuruyor.
1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatrk Silifkede kooperatif kuruyor.
Sa?l?k alan?nda 1979'da eczac?lar Manisa ve ?zmirde Ecza Kooperatifleri kurmu? geldi?imiz srete pazar?n %21'ine hkim olmu?lard?r.
Kooperatifler dnyada 3 milyardan fazla insana hizmet ediyor. En byk 300 kooperatifin cirosu 2,2 trilyon dolar has?lata sahip. Bu rakam dnyan?n 9 byk ekonominin gayri safi milli has?las?ndan fazlad?r.

Kooperatifler; sosyal, kltrel ve ekonomik ihtiyalar? kar??lamak iin kurulur. Demokratik olarak kontrol edilir. Ortaklar?n ekonomik katk?s? vard?r. "zerk iktisadi te?kilatlar"d?r.

Sa?l?k hizmet sunucular? olarak, yar? kamu kurulu?u iken, uygulanan liberal ekonomi ile adeta piyasa aktrlerine dn?tk. "AB mktesebat?"sylemleriyle mesul mdrlkle mlkiyet hakk?m?z? kaybettik dolay?s?yla sermaye zincirleri ile tan??t?k. Zincirler dikey byr, kooperatifler yatay byr. Zincirlerde gzlklere biilen rol i?iliktir.

2011 y?l?nda Gzkoop 27 ortakla ?zmirde kuruldu. Geldi?imiz srete 170 ortak, 300'n zerinde sat?? noktas?na ula?t?k.
?u anda sektrnde Trkiyenin en byk al?m birli?iyiz. Kooperatif s?n?rl? sorumludur. Bunun anlam? 3. ?ah?slara ortaklar?n sorumlulu?u, ortakl?k paylar? kadard?r. Ortakl?k pay? ortak olurken bir kez verilir, ortakl?ktan ayr?l?rken de geri al?nabilir. Kooperatifin 37 civar?nda tedarikisi mevcuttur. Elde etti?i kar operasyon giderleri d???ndaki kar risturn olarak da??t?lacakt?r. ?skonto ve vade avantajlar? sa?lan?r. Kendi cam ve ereve markalar? mevcuttur.

Mesleki gelece?inizi Gzkoopla in?a ederek gelece?e gvenle ta??y?n. Gzkoop gven ve istikrar?n ad?d?r. Geleneksel messeselerin iktisadi gvencesidir.

21 Aral?k Dnya Kooperatifilik Gnnnz kutlu olsun

GzKoop Ynetim Kurulu

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 72 konuk çevrimiçi