Uzmanlar taraf?ndan, son y?llarda iklim de?i?ikliklerinin ve ozon tabakas?n?n incelmesinin verdi?i etkiyle uzun sre gne? ???nlar?na ve zellikle mor tesi zararl? ???nlara maruz kalman?n gzde katarakta neden oldu?unu belirtiliyor.

Gne? ???nlar?na do?rudan maruz kalmak yanma, batma, kuruluk,

gozluk-kullanmayanlari-bekleyen-tehlike.jpg

sulanma, ???ktan a??r? rahats?z olma, gzkapaklar?n? amada zorluk ekme gibi ba?ka ?ikyetlere de sebep olmaktad?r. Gne? ?????na a??r? maruz kalan ve gne? gzl? kullanmayanlarda da gzbebe?ine do?ru et yrmesi olu?abilir.

Gne? ???nlar? katarakt riskini art?r?yor

Yaz?n gz sa?l???n? bozabilecek problemlerden olan havuz suyunun yan? s?ra gne?in de gz sa?l??? zerinde olumsuz etkisi vard?r. Gne? ???nlar?na maruz kalan gzde birok hastal?k meydana gelebilir. Dik gelen ???nlar, kornean?n en st tabakas?nda harabiyet olu?turup grmeyi engeller, gzn arka k?sm?nda tmrlere neden olur ve katarakt olu?umuna zemin haz?rlar.

Ultraviyole ( UV ) engelleyici zelli?i olmay?p sadece koyu renkli camlar? olan gzlkler katarakt riskini art?r?r. Bu gzlkler kullan?ld???nda gzbebe?i geni?lemekte ve buna ba?l? olarak gze daha fazla UV ????? girdi?i iin katarakt ve sar? nokta hastal??? riski artmaktad?r.

Gne? gzl? seiminde gzlerin sa?l??? iin en nemli zellik: blokaj derecesi

Gne? gzl? al?rken dikkat edilmesi gereken en nemli zellik; camlar?n ultraviyole ???nlar?n? blokaj derecesidir. Normalde her gzlk cam? ultraviyoleyi de?i?ik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokaj? iin zel kaplamalar kullan?lmas? gerekmektedir. Gne? gzl?nn UVA ve UVB blokaj derecelerine bak?lmal?, % 99un zerinde UV blokaj? yapabilen camlar seilmeli, hatta % 100 blokaj oran? tercih edilmelidir. Gne? gzlklerinde kullan?lan aynal? kaplamalar gze gelen ???k miktar?n? d?rmekle birlikte ultraviyole blokaj oran?n? etkilememektedir.

Gne? gzl? seiminde bir di?er nemli faktr cam rengi ve koyulu?udur. Cam?n renginin ve koyulu?unun ultraviyole blokaj derecesiyle herhangi bir ili?kisi olmamas?na ve seimin ki?isel zevke ba?l? olmas?na kar??n her cam renginin farkl? zellikleri vard?r.

Gne? gzl?nn cam kalitesini nas?l anlar?z?

Gne? gzlklerindeki cam kalitesinin nemini anlamak a?s?ndan temel noktalara de?inen uzmanlar Gne? gzl? rahat bir gr? iin koyu renkli olmal? ve ?????n ?iddetini en az yzde 50 oran?nda azaltmas? gerekti?ini sylyor. Kaliteyi anlaman?n bir ba?ka yolu da gzl? takt?ktan sonra dikey bir izgiye odaklanmakt?r. Bu bir pencere kenar? da olabilir. Gzl? hafife yukar? a?a??, sa?asola hareket ettirdi?imizde bu izgide oynama oluyorsa ya da k?r?lmalar sz konusu ise o gzlk uygun de?il demektir.

Lazer ameliyatlar? sonras? hastalar yaz?n nelere dikkat etmeli?

Gne? ???nlar?ndan ve e?itlisa?l?kproblemlerinden kaynakl? olarak gzde olu?an sa?l?k sorunlar? iin lazer ameliyatlar?n?n her mevsim yap?labildi?ini belirten uzmanlar lazer ameliyat? olan bir hastan?n gnlk hayat?na k?sa srede dnebilece?ini a?klad?.

Lazer ameliyat? sonras? yaz aylar?nda ise hastalar?n dikkat etmesi gereken noktalar? ?yle zetleniyor.

Yaz aylar?nda gerekle?en lazer uygulamalar?nda hastalar gne? etkisinden gzlerini daha dikkatli bir ?ekilde korumalar? gerekir ve en az 2 hafta denize girilmemesi nerilir.

Gne? etkisinden korunmak iin zellikle gne? gzl? kullan?m? ok nemli. Gne? ???nlar?n?n ok dik geldi?i ?le saatlerinde d?? mekanlarda bulunmamak gerekir. Gne?ten gelen UV ???nlar?ndan gzlerinizi her mevsim, her hava ?art?nda korumal?s?n?z, nk UV ???nlar? gzlerinize zarar verir.Gne? gzlklerinin i?levlerinden birincisi ve en nemlisi, gzmz gremedi?imiz UV ???nlar?na kar?? korumak olmal?d?r.

Katarakt ve lazer ameliyat? sonras? polarize camlar

Polarize cam?n en byk zelli?i parlamalar? ve yans?malar? emmesidir. Polarize gne? gzlkleri parlamalar? cam?n n k?sm?nda tek noktada toplar ve geri yans?tarak gz iine girmesini engeller. Polarize cam katarakt ameliyat? geirmi? veya lazer ameliyatla izdirilmi? gzler iin zellikle tavsiye edilir.

Ayr?ca, gne? gzl? tm gz kaplayan ve yanlardan dnen ?ekilde de?ilse yukar?dan gelen ???nlar? nleyemez. al??malar gne? ???nlar?n?n genellikle gzlk kenar?ndan geerek gze ula?t???n? gstermi?tir. Bu noktaya da dikkat etmek gerekir.

Lazer ameliyatlar? sonras? ise suni gz ya?? damlalar? ile gz ya??n? destekleniyor. Ayr?ca, gzlerimizi rzgar ve gne?ten korumam?z gerekiyor. Gne? gzl? bir aksesuar de?il bir sa?l?k malzemesi olarak kullan?lmal?d?r.

Kaynak:gundemkibris.com

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 74 konuk çevrimiçi