Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan geen y?l denetlenen bin 198 kozmetik rnden 379unun gvensiz oldu?u belirlendi.

Trkiye ?la ve T?bbi Cihaz Kurumunca (T?TCK) 2016 y?l?nda yap?lan kozmetik ve t?bbi cihaz denetimlerine ili?kin sonular? a?kland?.

AA muhabirinin edindi?i bilgiye gre, denetimlerde bin 198 kozmetik rn mercek alt?na al?nd?. Sz konusu rnler aras?nda cilt-sa bak?m malzemeleri, fondtenler ile ty dkcler yer ald?.

taylan kucuker

Gne? gzl? uzun seneler moda, ss, aksesuar amal? rzgr kardan korunmak amac? ile kullan?lm??t?r. Art?k gnmzde UV radyasyonunun gz ve cilt zerindeki zararl? etkisi bilimsel olarak kan?tlanm??t?r. UV radyasyonu etkisi kmlatiftir. Bu nedenle gne? gzl? kullanma al??kanl???n?n kk ya?lardan itibaren kazand?r?lmas? gerekir. Cilt kanseri ve zaman?ndan nce katarakt olu?mas?na sebep olur.

Gne?ten kaynaklanan (UV) ???nlar?, gz lensi ve retinas?na zarar verir. Bu da ocuklar?n ve eri?kinlerin ilerideki ya?amlar?nda katarakt olmas?na ve grmesini etkileyecek ba?ka rahats?zl?klar ya?amas?na neden olabilir. Gne? gzl? kullan?m? bu sebeple ok nemlidir.

Yap?lan bilimsel al??malarda, Ozon tabakas?n?n %20 oran?nda kal?nl???n? muhtemelen kaybetmeye devam etti?i haber verilmektedir. Ozon tabakas?ndaki bu kal?nl?k kayb?, Dnya yzeyinde UVRye maruz kalma miktar?n? artt?racak ve bunun sonucunda birok Gz Hastal?klar?n?n artmas?na ve Sa?l?k Bak?m? Masraflar?n?n ykselmesine sebep olunacakt?r. Bu bak?mdan UVRye maruz kalan nfus iin bir TOPLUM SA?LI?I konusu olmaktad?r

Uluslararas? standartlara gre araba kullan?m?nda tak?lan genel kullan?m amal? gne? gzlkleri %8 den daha koyu olmamal?d?r. Trafik sinyalizasyon renklerinin do?ru alg?lanmas?n? engellememelidir. Aksi takdirde trafik kazalar?na sebep olur.

Normalde karanl?k ortamlarda gz bebeklerimiz byr. Ve bylece daha ok ???k gz bebeklerimizden ieri s?zar. E?er % 100 ultraviyole koruyuculu?u olmayan bozuk camlar? takarsak, karanl?k bir ortam olu?aca??ndan, gz bebeklerimiz geni?leyecek ve koruyuculuk oran? d?k olan bu camlardan geen UV ???nlar? gzmze zarar verecektir. Retinaya ula?an zararl? UV ???k miktar? artacakt?r. Ebeveynlerin ocuklar?na ss olarak ald?klar? renkli i?porta gzlkleri, ocuklar?n?n gzlerine bilmeyerek ok byk zarar vermektedir.

Ya?ad???m?z problem gne? gzlklerinin denetiminin TC Sa?l?k Bakanl???n da olmamas?ndan kaynaklanmaktad?r. ??neden ipli?e her trl kozmetik, takviye g?da, t?bbi cihaz, ila vb rnleri denetleyen Sa?l?k Bakanl??? yasal bir dzenleme ile gne? gzl? denetim ve takibini yapmal?d?r.

Gne? gzl? ve koruyucu gzlkler hakk?ndaki dzenlemeler ve denetimler al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl???n?n uhdesindedir.

optisyenlik messeseleri d???nda i?porta, sosyete pazar?, parfmeri, market, bijuteri, benzin istasyonu vs sat?lan i?porta sahte taklit gne? gzlklerinin, garanti belgesi, faturas?, uluslararas? standartlara uygunlu?unun denetim, kontrol ve takibi zab?ta tedbirleri ve al??ma sosyal gvenlik Bakanl??? eliyle yeterli olamamaktad?r. Sahte gne? gzlkleri Trkiyede bir halk sa?l??? problemine dn?m?tr.

Meslek kanunumuzun ama blmnde ,toplumun ve fertlerin sa?l???n?n korunmas?n? yasa ile gzlklere emredilmektedir. Endi?elerimiz ticari de?il ,halk sa?l??? ad?na meslekidir.

al??ma ve Sosyal gvenlik Bakanl??? sosyete pazar?, parfmeri, market, bijuteri, benzin istasyonu vs yerlerde sahte kaak gzlklerin sat???na engel olmal? ve gne? gzlklerinin nerelerde sat?labilece?ini belirlemelidir.

Gne? gzlklerinin yasal bir dzenleme ile Sa?l?k Bakanl??? eli ile denetim ve kontrollerinin yap?lmas? kamu sa?l???n?n korunmas? amac?yla zorunlu hale gelmi?tir.

Taylan KKER

Gzkoop Ynetim Kurulu yesi

Kaydet

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 76 konuk çevrimiçi