KAREKOD UYGULAMASINDA D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR HAKKINDA (03.09.2012)

Say?n yelerimiz ve Meslekta?lar?m?z;

Meslekta?lar?m?zdan medula optik provizyon sistemine karekodla giri? gerekle?tirildikten sonra reeteye karekod yap??t?r?lacak m?? Garanti belgesi kurum nshas? eklenecek mi? diye s?kl?kla sorular almaktay?z.
1-SGK`dan ald???m?z bilgiye gre, karekod la giri? yap?ld?ktan sonra cam ve ereve karekodu reeteye EKLEN-ME-YE-CEKT?R.
2-Karekodlu giri? yap?ld?ktan sonra, garanti belgesi sadece hastaya dzenlenecektir; kuruma reete eki olarak EKLEN-ME-YE-CEKT?R
Ayr?ca eskiden oldu?u gibi;


3-Reetede uzak yak?n ayr? ayr? yazsa dahi bifokal ve multifokal cam ile 1 adet ereve verilebilir. Reetenin arkas?na hasta beyan? al?n?r. Medula sisteminde multifokal cam seene?i bulunmad??? iin verilen multifokal camlar iin bifokal butonu seilir ve bu ?ekilde kuruma fatura edilir.
4-Bu sistemin Trkiyede yeni kurulmas?ndan dolay? karga?alar olabilir. SGK d???nda yap?lan reetelerin rnlerinin karekodlar?n?n SGKda kullan?lmamas? ve imha edilmesi gerekmektedir. Yap?lacak bir yanl??l???n szle?menin 6.1.8.
(Szle?menin (4.3.12) numaral? maddesi gere?i Sa?l?k Bakanl???nca onaylanarak T?TUBBa kay?tl? malzemelerin bilgileri ile reete ekinde gnderilen belgelerdeki bilgilerin birbirinden farkl? oldu?unun, bilgilerin yanl?? ve/veya eksik oldu?unun tespiti halinde, bu durum Kurum zarar? do?urmasa bile reete ieri?inde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 3() kat? tutar?nda cezai ?art uygulan?r ve messese yaz?l? olarak uyar?l?r. Ayn? fiilin tekrar? halinde reete ieri?inde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (alt?) kat? tutar?nda cezai ?art uygulanarak szle?me feshedilir ve 1 (bir) ay sreyle szle?me yap?lmaz.)
Maddesine girmesinden dolay? ma?duriyet ya?anmamas? iin dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- Medula sistemine reete kayd? esnas?nda rn rezerve edilmi?tir uyar?s? al?nd???nda ba?ka bir i?lem yapmadan rnn firma yetkilisiyle gr?lmesi gerekmektedir.
Hata Kodlar?n?n A?l?m? ve Yap?lacak i?lemler a?a??daki gibidir.

"UrunBulunamad?" : TITUBB veritaban?nda rn kayd? bulunamad?. (?lgili firmas?yla gr?lmelidir.)

"UrunUygunDe?il" : ?stekte bulunulan gtin, seri no ve lot no bilgileri ile eri?en rn bulunamad??? durum. ( Manuel giri? denenmelidir.)

"UrunKullanilamaz" : rnn bir kurum taraf?ndan rezerve edilmi? durumda oldu?unu gsterir. (?lgili firmas?yla gr?lmelidir.)

"BilinmeyenHata" : Web servis taraf?ndan programsal bir hata oldu?unu gsterir. (Tekrar denenmelidir.)


GOK YK

 

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 75 konuk çevrimiçi