Kooperatifleri gl yapan 10 neden

Dnyada son y?llarda ya?anan ekonomik, sosyal ve ekonomik olaylara bakt???m?zda global krizin etkisinin her geen gn dnyay? sard??? grlyor. Buna ba?l? artan i?sizlik, yoksulluk ve de en kts al?k tehlikesi yzy?l?n en tehlikeli sorunu haline geliyor. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisi ile ba?ar?l? olduk dense de dnyadaki sre ve global ekonominin bir lde kmesi bugne kadar izlenen ekonomik politikalar?n faydadan ok zarar getirdi?ini gsteriyor.

Birok sorun medyada olmas? gereken kadar kamuoyunda gsterilmese de internetin verdi?i zgrlkle dnya genelinde bir tarama yapt???n?zda yang?n?n bykl? ok a?k grlyor. Bu durum kar??s?nda ba?a geli?mi? lkeler olmak zere her lkede ekonomik yakla??mlarda sorgulan?yor ve de?erlendiriliyor.

Bu kapsamda kooperatiflerin bugne kadar izledikleri politikalar, elde ettikleri ba?ar?lar dikkate al?narak kooperatiflerin kriz kar??s?ndaki dayan?kl?l??? ve gc konusunda ?u sonular ortaya koyuluyor.

Devamını oku...
 

Avrupa Kooperatif niversitesi

Avrupa Kooperatif niversitesi (AK), kooperatif kolejleri birli?i arac?l??? ile geli?tirilmi? bir proje birli?idir.


Avrupa Kooperatif niversitesi (AK) 2003de kurulmu? a?k bir Avrupa internet a??d?r. Bu a? iinde kooperatif kolejlerinin tzel ki?ilikleri ile gerek ki?iler toplanm??t?r. Amac?, sosyal giri?imciler taraf?ndan gerekle?tirilen retim, sermaye birikimi (capitalisation) ve bilgi iletim alan?n?n canland?r?lmas? ve yap?land?r?lmas?d?r. AK, Avrupa dzeyinde dinamik bir sosyal giri?imci modelinin geli?mesine katk?da bulunur. Avrupa Kooperatif niversitesi, Leonardo da Vinci Avrupa program? erevesi iinde kooperatif kolejleri birli?i arac?l??? ile geli?tirilmi? bir proje birli?idir. Bu projenin konusu,sosyal ve dayan??ma ekonomisi i?letmecilerinin e?itimiyle ykml niversiteler ve e?itim kurulu?lar? iin Avrupa dzeyinde kooperatifilik deneyim ve ara?t?rma alan? yaratmakt?r.

Devamını oku...
 

Gzlkler de E-reete Uygulamas? ?stiyor

Anadolu Gzlkler ve Optisyenler Federasyonu Ba?kan? Taylan Kker, e-reete uygulamas?n?n gzlkler iin de ba?lat?lmas?n? istedi.
Anadolu Gzlkler ve Optisyenler Federasyonu Ba?kan? Taylan Kker, e-reete uygulamas?n?n gzlkler iin de ba?lat?lmas?n? istedi. Kker, bunun iin Sosyal Gvenlik Kurumu(SGK)'ya yaz?l? olarak ba?vurduklar?n? syledi. SGK'n?n ba?latt??? ve 15 Ocak 2013 itibariyle zorunlu hale getirilen e-reete uygulamas?n? gzlkler de istiyor. Sahte reete, gereksiz tetkik ve muayene gibi i?lemlerin devlete faturas?n?n yksek olmas? nedeniyle SGK, bu durumun nne geebilmek amac?yla e-reete olarak ifade edilen elektronik reete uygulamas?n? ba?latm??t?. Anadolu Gzlkler ve Optisyenler Federasyonu Ba?kan? Taylan Kker, e-reete uygulamas?n?n, gzlkler iin de ba?lat?lmas?n? isteyerek, SGK'na yaz?l? olarak ba?vurduklar?n? syledi. E-reete uygulamas?n?n, SGK'n?n, sa?l?k hizmeti sunumu alan?nda yapt??? al??malar?n en ba?ar?l?s? oldu?unu syleyen Kker, gzlklk alan?nda ka??t reete uygulamas?n?n devam etti?ini kaydetti.

Devamını oku...
 

En byk etken bulundu

Ana rahmine ???k d?mesiyle sa?l?kl? gz geli?imi aras?nda nemli bir ba?lant? oldu?u ke?fedildi.

BBC'nin haberine gre, Amerikal? bilim adamlar?n?n fareler zerinde yapt??? ara?t?rmada, gebeliklerini tamamen karanl?kta geiren farelerin bebeklerin gzlerinin geli?iminde bozukluk tespit edildi.

Devamını oku...
 

REETE SRES? ?LE ?LG?L? NEML? UYARIDIR

De?erli meslekta?lar?m,

Reete tarihinden itibaren 10 i? gn ierisinde hastalar optisyenlik messeselerine mracaat edecekler. Meslekta?lar?n?z mracaat tarihinden itibaren sisteme reete kay?tlar?n? yine 30 gn ierisinde yapabilecekler, bu sre de bir de?i?iklik olmad?.

Devamını oku...
 

Gz k?rpman?n s?rr? ortaya ?kt?!

Yap?lan ara?t?rmaya gre, gz k?rpman?n insan iin byk bir faydas? ke?fedildi!

Japonya'daki Osaka niversitesi'nden Tamami Nakano ve ekibi, gz k?rpman?n beyne etkisini ara?t?rd?.
Daha nce, komedi dizisi, ''Mr. Bean''i izleyenlerin gzlerini, ana karakterin grnmedi?i sahnelerde yani dikkatin da??labilece?i zamanlarda k?rpt???n? gsteren bir ara?t?rmaya imza atan ekip, bu kez deneyi beyinde gz k?rpt?ktan hemen sonra neler oldu?unu grmek iin tekrarlad?.
Ara?t?rma c?lar, diziyi izleyen kat?l?mc?lar?n beynini MR ile grntledi.
Devamını oku...
 
Sayfa 75 / 77

Kullanıcı Girişi

carmenmarclink.jpg

Carmen Marc Facebook

Sektrel
Gzlkler ve Optisyenler Konfederasyonu ?zmir ve Ege Gzlkler ve Optisyenler Derne?i
Medula Optik Sistemi Optik GazeteSitemizde şu anda

Şu anda 27 konuk çevrimiçi